Olika bränslen

Bränsle finns i flera olika former från fossila bränslen som diesel eller bensin till biobränslen eller etanolblandningar. 

Vad används bränsle till?

När vi pratar bränsle här så menar vi framförallt sådant som används i fordon. Men en del bränsle används även för att exempelvis värma hus. 

Tillgänglighet

En av orsakerna till att miljöbränsle blir mer populärt är att det är en resurs som vi kan odla fram mer av vid behov. 

Effektivitet

En del bränsle räcker till mer per energienhet. Exempelvis kommer du 30% längre med bensin än med E85 (som är en etanolblandning). 

Miljö

Vilket bränsle är bäst för miljön? Den frågan är inte helt enkel. Man måste ta hänsyn till både utsläpp vid användning och miljön vid framställning. 

Avgör själv vilket som är bäst

Lär dig mer om de olika bränsletyperna

Vilket bränsle passar mig

Vad är det för skillnad på olika bränslen?

Vi kan dela upp bränslen i fossila bränslen (diesel, bensin), biobränslen och syntetiska bränslen (etanol). Skillnaden mellan dessa är att fossila bränslen görs av forntida djur och växter som bäddats ner i jorden och sedan under högt tryck och värme brutits ner till sina beståndsdelar (huvudsakligen kol och kolföreningar) medan biobränsle görs av levande organismer som levt nyligen. 

Det sistnämnda syntetiska bränslen är framställda ur syntesgas eller annan råvara.  De är framställda genom kemisk syntes, med avsikt, av människor. De framställs oftast i en kemisk reaktor, som innehåller en katalysator. Råvarorna till de syntetiska bränslena kan komma från biomassa.

En viktig faktor för låg bränsleförbrukning är att motorn är optimerad och rätt inställd gällande insprutning och luftintag för att du ska få en perfekt balans och därmed lägsta möjliga åtgång av bränsle. Är man osäker eller märker av att något är fel med motorn eller bilen är det enkelt att koppla in en felkodsläsare via bilens OBD2 uttag och läsa ut alla eventuella felkoder bilen har. Via kodläsare finns det även möjlighet att göra andra inställningar och justeringar för din bil som i sin tur kan påverka bränsleförbrukningen positivt.

Vad är diesel?

Diesel är ett bränsle som kommer från petroleum och jämfört med andra bränslen har det en del fördelar, varav den främsta är att man får ut mer av varje förbrukad energienhet.

Vad är bensin?

Bensinbränsle är en typ av flytande bränsle som består av petroleumbaserade kolväten och är vanligtvis blandat med tillsatser för att optimera prestandan.

Vad är biobränsle?

Biobränslen är förnybara energikällor som härrör från organiskt material, t.ex. växter eller djur. Detta omvandlas till bränsle genom termokemisk omvandling, vilket innebär att de komplexa molekyler bryts ner till enklare molekyler som kan användas som bränsle.

Vad är etanol?

Etanolbränsle är en typ av biobränsle som tillverkas av växtmaterial som majs eller sockerrör. I Sverige har vi E85 som man kan tanka sin bil med vilket är 85% etanol (vintern 75% etanol) blandat med 15% bensin.

Sprid information om bränslen

Bränslen engagerar och många diskuterar vilket som är det bästa bränslet eller om vi ens behöver bränsle i våra fordon. Ja frågorna är ofta många och vi försöker dela med oss av kunskap om hur de olika energikällorna fungerar och hur de påverkar miljö med mera. För att sprida vår kunskap brukar vi engagera oss i olika mässor eller event i branschen. Vi använder oss där av beachflaggor för att visa upp oss så att besökare lätt kan komma fram och ställa frågor.